Nyt værdigrundlag for kommunale afgørelser?

Del artiklen:
image_print
Byråd 26-2-15 (2)

Byrådssalen inden byrådsmødets start

 

Et forslag på seneste byrådsmøde fra Enhedslisten om, at Byrådet tager stilling til det værdigrundlag, som partiet mente ligger bag nogle af de afgørelser, som kommunen på det seneste har taget over for nogle borgere, mundede efter en længere debat ud i, at spørgsmålet skal diskuteres på et kommende temamøde og visionsseminar.

Bent Skovgaard Olsen fra Enhedslisten begrundede sit ønske om at få værdigrundlaget behandlet på byrådsmødet med den negative omtale af Rebild Kommune, som nogle kommunale afgørelser i forskellige sager de seneste måneder har forårsaget i medierne. Han undrede sig over de værdier, der iflg. ham har ligget til grund for afgørelserne, og foreslog at arbejde for et andet værdigrundlag.

– Spørgsmålet er, om der ikke skal ligge nogle andre værdier bag de beslutninger, der bliver truffet, sagde han.

Bent Skovgaard Olsen (Ø) (foto Maibritt Kerner)

Bent Skovgaard Olsen afslørede ikke på byrådsmødet, hvilke konkrete sager han tænker på, men rebildnetavis.dk erfarer, at det bl.a. drejer sig om manglende tildelinger af førtidspensioner og fyringen af en sekretær på en af kommunens skoler.

Der var blandt politikerne en vis usikkerhed om, hvorvidt Rebild Kommune allerede har formuleret et værdigrundlag. Det mente både Mikkel Hoffmann (S) og Jeanette Sagan (V), der begge henviste til de vedtagne retningslinjer i ”Politik for mødet med borgeren” (link bagest i artiklen). Her hedder det bl.a.:

” Vores (dvs. forvaltningens – red.) afgørelser og vurderinger er velbegrundede og skriftlige… Vi behandler alle borgere lige. Vi træffer afgørelser og beslutninger ud fra saglige og upartiske hensyn og selvfølgelig efter gældende lovgivning… Når vi – på baggrund af en afgørelse – iværksætter en foranstaltning, skal den altid stå i rimeligt forhold til målet”.

 Men flere politikere påpegede, at det under alle omstændigheder ikke er tilstrækkeligt, at man har skrevet noget ned på et stykke papir.

– Det nytter ikke noget, at man beslutter et værdigrundlag, og så ikke kommer videre, sagde Annette Søegaard (SF). – Det er noget, der skal arbejdes med hele tiden.

Lise Bech (DF) mente, at ”det var utroligt trist, at vi i det hele taget har behov for at tage et sådant punkt som kommunens værdigrundlag på dagordenen”.

Annette Søegaard (SF) og Lise Bech (DF)

Borgmester Leon Sebbelin (R) vurderede, at Rebild Kommune ikke adskilte sig synderligt fra andre kommuner mht. den type afgørelser, der her er tale om.

– Når vi ser på antallet af de sager, vi her i Rebild træffer afgørelser om i løbet af et år, er der en meget, meget lille andel af dem, der ender i Ankestyrelsen. Og af dem, der havner her, får vi medhold i 71 % af klagerne. Det svarer nogenlunde til det gennemsnit på 75%, som gælder for alle landets kommuner under ét.

Den argumentation gav Allan Busk (Den Sociale Fællesliste) ikke meget for:

– Jeg nægter at acceptere, at vi baserer vores politik på, om vi vinder eller taber sager i Ankestyrelsen. Og tilføjede: – Det kan ikke passe, at så mange politikere, der sidder her, mener, at vi har en god kommune, fordi vi ikke taber så mange sager i Ankestyrelsen.

Men at der var behov for at se på værdigrundlaget for beslutningerne i de sager, som har direkte konsekvenser for den enkelte borger, var politikerne alligevel enige om. I hvert fald besluttede Byrådet at tage emnet op på et kommende temamøde og på et visionsseminar for byrådsmedlemmerne.

Link til ”Politik for mødet med borgeren”, som der henvises til i artiklen.

http://rebild.dk/sites/default/files/centre/boern_og_unge/politik_modetborger_140612.pdf

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *