Hvordan går det med ligestillingen?

Del artiklen:
image_print

Politikerne skal på torsdagens byrådsmøde tage stilling til, om de vil sige ja til et udkast til en redegørelse om, hvordan det går med ligestillingen mellem mænd og kvinder blandt Rebild Kommunes ansatte.

I Ligestillingsloven er det et krav, at alle offentlige myndigheder dels skal arbejde for ligestilling mellem deres ansatte mænd og kvinder, dels indarbejde ligestillingen i hele deres planlægning og forvaltning.

Hvert andet år skal kommunerne dokumentere deres arbejde med ligestilling ved at udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal indsendes til Ministeriet for ligestilling.

For Rebild Kommunes vedkommende har forvaltningen udarbejdet et udkast til Ligestillingsredegørelse 2015, som dækker perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015, og som skal behandles på Byrådets kommende møde.

I udkastet til redegørelsen hedder det bl.a., at ”vi som kommune i det daglige tænker ligestilling ind på de steder, hvor fagområderne giver mening”.

Få konkrete initiativer

Men det er tilsyneladende ikke så mange steder, at det er tilfældet. Ganske vist angives det i redegørelsen, at man har en politik for arbejdet med ligestilling på personaleområdet, men der er ikke udarbejdet målsætninger for det arbejde. Ligeledes har man i kommunen ikke taget nogen initiativer til ligestilling i forbindelse med rekruttering af personale – bortset fra rekrutteringen til lederstillinger, hvor det – som det hedder – er sket i ”ringe grad”.

På en række andre områder – f.eks. udarbejdelse af kønsopdelte data, kønsaspektet ved interne evalueringer og medarbejderundersøgelser – er der aldrig eller kun af og til taget nogle konkrete initiativer.

Selvom der altså kun er foretaget få tiltag på ligestillingsområdet, forventer man i redegørelsen paradoksalt nok, at resultaterne af arbejdet med ligestilling både vil give mere kvalitet i opgaveløsningerne, øge innovationen og give større effektivitet.

Kønsfordelingen på lederniveau

I Rebild Kommune er der som i alle andre kommuner flest kvindelige ansatte. Det afspejles da også delvist i kønsfordelingen på de tre lederniveauer: Direktionen, bestående af kommunaldirektøren og tre direktører, 13 centerchefer og en række øvrige ledere (daginstitutionsledere, skoleledere og lignende). I februar 2015 var 1 ud af de 4 direktører kvinde, på centerchefniveau udgjorde kvinderne 27 %, mens kvindeandelen blandt de øvrige ledere var 67 %.

Anne Krøjer Jacobsen, den ene af de p.t. tre medlemmer af direktionen. De øvrige er kommunaldirektør Jes Lunde og direktør Ulrik Andersen. Den fjerde direktørstilling er i øjeblikket ikke besat. (foto Rebild.dk)

Da Økonomiudvalget, hvor de fleste af Byrådets partier/lister er repræsenteret, allerede har godkendt udkastet til Ligestillingsredegørelse 2015, vil det være overraskende, hvis politikerne – eller i hvert fald et flertal af dem – ikke også gør det samme på torsdagens byrådsmøde.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *