– Vi vil presse på for at få en naturpolitik

Del artiklen:
image_print

Et udsnit af mødedeltagerne under en pause (foto Bertil Mortensen)

Debatmøde arrangeret af den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening med overskriften ”Naturpolitik – hvordan og hvornår”.

Danmark Naturfredningsforening lokale afdeling, DN Rebild, sendte sidst i september et forslag til en naturpolitik for Rebild Kommune til Byrådet. Kommunen har nemlig ikke formuleret nogen. For at sætte fokus på politikken havde foreningen inviteret ikke bare borgere, embedsmænd og byrådspolitikere til et møde om naturpolitikken, men også repræsentanter fra to kommuner, som har vedtaget en egentlig naturpolitik, nemlig Syddjurs og Herning Kommune. Mødet samlede omkring 25 deltagere, inkl. byrådsmedlemmerne Morten Lem(S), Tommy Degn (DF) og Bent Skovgaard Olsen (EL) i Rebildcentret.

Håb om gang i processen

Baggrunden for, at foreningen har udarbejdet et oplæg til naturpolitik er, at der i kommunens ny Plan- og klimastrategi står, at kommunen vil arbejde for, at den udarbejder en naturpolitik, men der står ikke noget om, hvornår det arbejde skal begynde. Så foreningen forventer med sit oplæg at sætte skub i processen.

– Vi har i første omgang aftalt et dialogmøde med Teknik- og miljøudvalget til januar, og her håber vi, at vi kan snakke med politikerne i udvalget om, hvordan vi kommer videre i processen, siger formanden for DN-Rebild Anette Bruun. – Vi vil under alle omstændigheder presse på for at vi snart får en naturpolitik for Rebild Kommune.

Anette Bruun, formand for DN Rebild (foto Bertil Mortensen)

DN Rebild’s oplæg til en naturpolitik

DN-Rebilds oplæg til naturpolitik indeholder nogle bestemte fokusområder og mål. Et af dem er ønsket om at skabe større sammenhængende naturområder og øge de grønne spredningskorridorer for dyr og planter mellem de små og mere eller mindre isolerede naturområder. Et andet mål er at øge eller i hvert fald vende tilbagegangen i biodiversiteten, dvs. den biologiske mangfoldighed af både dyr og planter – især hvad angår de truede arter.

Forslaget til naturpolitik har også fokus på ådalene og deres betydning for bl.a. fremtidens klimatilpasning set i lyset af de større nedbørsmængder, der forventes at komme.

Der bør desuden ifølge oplægget tages systematisk hånd om fredede områder og de såkaldte Natura-2000- og §3-områder, og endeligt foreslår foreningen, at der udarbejdes en plan for et bæredygtig friluftsliv i kommunen for at finde en balance mellem friluftsfolkets og turisternes brug af naturen på den ene side og beskyttelse af dyr og planter på den anden.

Michael Wulff fra DN Rebild, som gennemgik foreningens forslag til naturpolitik for Rebild Kommune (foto Bertil Mortensen)

To kommuner – to typer af naturpolitik

På mødet i Rebildcentret fortalte to repræsentanter, Louise Berg fra Herning Kommune og Lars Dyrbo Bruun fra Syddjurs Kommune, hvordan deres kommunes naturpolitik ser ud og også, hvordan man arbejder med den i det daglige.

I Syddjurs Kommune definerer man naturpolitikken mere snævert end i mange andre kommuner. Her sætter man nemlig stort set lighedstegn mellem naturpolitik og biodiversitet. Det afgørende er at beskytte truede arter indenfor både dyre- og planteriget. Det er ikke selve antallet og omfanget af §3-arealer – de særligt beskyttede områder – som er det væsentlige, men arealernes biologiske mangfoldighed, og det er den, der bestemmer kommunens indsats på et naturareal.

I Herning Kommune har man en bredere opfattelse af, hvad der forstås ved naturpolitik. Her omfatter den ikke kun beskyttelsen af truede arter, men også f.eks. ønsket om at skabe og beskytte områder, hvor friluftslivet kan udfolde sig, hvor borgerne kan få naturoplevelser og hvor der findes kulturhistoriske spor som gravhøje, diger m.m.

Hvis man vurderer DN Rebilds oplæg til naturpolitik, som på mødet blev gennemgået af Michael Wulff fra foreningens bestyrelse, ligger det for en umiddelbar betragtning eller andet sted mellem de to andre kommuners opfattelse af, hvad naturpolitik er.

Intet møde i DN uden økologisk mad og drikke – her sodavand (foto Bertil Mortensen)

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *