Hovedparten trives

Del artiklen:
image_print

Trivselsundersøgelse. Collage

Hovedparten af de ansatte i Rebild Kommune trives godt. Det fremgår af en ny trivselsundersøgelse foretaget blandt de 1900 ansatte på kommunens arbejdspladser. Der er dog også plads til forbedringer.

På en skala 1-5, som måler graden af de ansattes samlede tilfredshed med at arbejde på kommunens arbejdspladser, og hvor 5 er højest, ligger gennemsnitstallet for tilfredsheden på 3,8. Graden af tilfredshed kan også illustreres på en anden måde: 71 % er ”i høj grad” og ” i meget høj grad” tilfredse med deres arbejde, 25 % er ”i nogen grad” tilfredse. Kun 4 % er ”i lav grad” og ”i meget lav grad” tilfreds.

Det er hovedresultatet af en anonym spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget blandt kommunens ansatte i oktober 2014. Både ansatte i administrationen, lærere, pædagoger, SOSU’ere m.fl. er omfattet af undersøgelsen. Graden af den samlede tilfredshed dækker over målinger af de ansattes tilfredshed på 4 parametre: Tilfredshed med egen arbejdssituation, med egne udviklingsmuligheder, med forholdet til ens nærmeste leder og endeligt med det kollegiale samarbejde på ens arbejdsplads. (se også faktaboksen bagest i artiklen)

Generelt er der blandt de ansatte meget stor tilfredshed med karakteren af deres arbejde. 83 % mener således, at deres arbejdsopgaver ”i høj og meget høj grad” er meningsfulde. Også tilfredsheden med den hjælp og støtte, man får fra kolleger er meget stor, idet 80 % ”i høj og meget høj grad” er tilfredse med den.

Men som forvaltningen gør opmærksom på i sagsfremstillingen til det møde, hvor Byrådets Økonomudvalg har behandlet sagen, er der er nogle medarbejdere, der ikke trives. Efter at have konstateret, at der er ”en høj grad af trivsel på Rebild Kommunes arbejdspladser” hedder det således i sagsfremstillingen:

”Inden for alle temaer er der udsving, som peger i retningen af, at der er medarbejdere, der ikke trives. Ved nærmere analyse af trivselsmålingerne ses, at hovedparten af disse svar kommer fra nogle enkelte arbejdspladser…”

Der, hvor tilfredsheden generelt er lavest, er informationsniveauet, hvor 40 % har svaret, at de kun ”i nogen grad” er tilfreds med den information, de får for at ”klare deres arbejde godt”. 12 % føler sig ”i lav og meget lav grad” informeret. Der er dog et relativt flertal på 49 %, som oplever, de får den information, de behøver.

Et andet område, som scorer forholdsvist lavt på skalaen, er de ansattes opfattelse af deres nærmeste leders evne til at motivere dem i deres daglige arbejde. Det synes 40 % blot sker ”i nogen grad” og 21 % ”i lav eller meget lav grad”, mens tallet er 37 % for dem, der vurderer, at det sker ”i høj og meget høj grad”.

Den videre proces er, at der på baggrund af undersøgelsesresultaterne og dialogmøder på de enkelte arbejdspladser udarbejdes handleplaner med henblik på at forbedre trivslen for kommunens ansatte.

DSC04752

Faktaboks. Om undersøgelsen

1697 ud af 1900 ansatte – svarende til en svarprocent på 89 – på alle kommunale arbejdspladser i Rebild Kommune har svaret på et anonymt spørgeskema om graden af deres tilfredshed med:1) egen arbejdssituation, herunder bl.a. oplevelsen af arbejdets meningsfuldhed og informationsniveauet.3) egne udviklingsmuligheder, herunder bl.a. mulighederne for kompetenceudvikling.3) forhold til nærmeste leder, herunder bl.a. samarbejdet med lederen og lederens evne til at motivere.4) egen arbejdsplads, herunder især det kollegiale samarbejde og lysten til at anbefale andre at søge arbejde på deres arbejdsplads.

 

Målingen af graden af tilfredshed er sket på en skala fra 1-5, hvor 1 angiver tilfredshed ”i meget lav grad”, 2 ”i lav grad”, 3 ”i nogen grad”, 4 i ”i høj grad” og 5 ”i meget høj grad”. Gennemsnittet er i undersøgelsen 3,8.

 

Tallene for målingerne er opgjort på de 12 forskellige centre, som Rebild Kommune er organiseret efter, og som dækker de forskellige kommunale opgaver. F.eks. Center for Børn og Unge, Center for Sundhed osv.

 

Rapporten kan i sin helhed findes som bilag til dagsordenpunkt nr. 373 på Økonomiudvalgets møde d. 10. dec. 2014. http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/112/4269.

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *