Mit bedste sted: Frendrup Skov – en jysk urskov

Del artiklen:
image_print

Frendrup Skov – en jysk urskov nord for Øster Hornum

John Mønsted fortæller i rebildnetsavis’ serie ”Mit bedste sted” om en hidtil lidt overset naturperle i Rebild Kommune – Frendrup Skov.

På Nibevej en kilometer nord for Øster Hornum blev der for godt et år siden opsat skilte med 60 km fartbegrænsning. Sikkert til irritation for en del travle bilister. For hvad var meningen, her er jo ingen bebyggelse eller andet, der kan begrunde en fartbegrænsning.

Lokale borgere har dog bemærket, at der samtidigt med fartbegrænsningen også blev opsat et vejviserskilt med teksten Frendrup Skov. Skiltet anviser en diskret lille P-plads. På grund af oversigtsforholdene på stedet har det været nødvendigt med en fartbegrænsning på landevejen.

Fartbegrænsningen kan være en opfordring til helt at stoppe op og besøge en ny attraktion vi har fået. Fra den beskedne P-plads er der markeret en trampesti, der fører rundt i en særegen skov, hvor træer og anden plantevækst helt passer sig selv. Rundturen er på godt 1,5 kilometer. Terrænet er bakket, da skoven ligger på skråningen op mod Frendrup Nihøje, et af Himmerlands mest markante bakkedrag. Iført et par solide sko venter en skøn travetur i jysk urskov!

Den lyse skov giver plads til plantevækst på skovbunden, her masser af blåbær

Frendrup Skov åbnet og sikret for eftertiden

Skoven blev fredet i 2012 og navngivet Frendrup Skov. På officielle kort hedder området Frendruphede. Heden er imidlertid forsvundet, dels ved opdyrkning, dels ved tilgroning. Hovedparten af Frendrup Skov er resultat af tilgroning af 23 hektar hede over en omtrent 80-årig periode.

Frendrup Skov ligger på private arealer og var indtil 2006 kun kendt af ejere, jagtlejere og de allermest lokalkendte. Der var ikke offentlig adgang og intet offentligt kendskab til skovens naturværdier. Ved en tilfældighed blev myndighederne bekendt med et privat projekt for rydning og opdyrkning af halvdelen af skoven, der ikke var beskyttet af hverken skovloven eller naturbeskyttelsesloven. ”Opdagelsen” af skovens naturværdier og den planlagte rydning vakte opsigt og endte med det usædvanlige skridt, at der blev rejst en fredningssag. Med endelig afgørelse i 2012 har Rebild Kommune med støtte fra Danmarks Naturfredningsforening sikret, at skoven i fremtiden skal henligge som urørt naturskov med offentlig adgang.

Naturlig skovvækst

Bortset fra et par små nåletræsplantninger domineres skoven af løvtræer, særligt Bævreasp, men også Almindelig Røn og Stilk-Eg er godt repræsenteret. Det er arter, der typisk indvandrer på lyngheder og overdrev og med tiden fortrænger lyng- og græsvæksten, hvis der ikke er afgræsning eller naturpleje, der holder træerne nede.

Bævreaspen er et såkaldt pionertræ, der indvandrer ved frøspredning og derefter også breder sig kraftigt ved rodskydning. Træet vokser hurtigt og kan herved ofte dominere den nye og unge skov. Bævreaspe-skoven er lys og åben for anden plantevækst. Med tiden fortrænges den lyskrævende og relativt kortlevende Bævreasp af andre træer. Træet ringeagtes ofte, da den netop volder problemer for opretholdelse af de kulturskabte heder og overdrev, som er en væsentlig del af Danmarks natur- og landskabshistorie. Bævreaspen er imidlertid naturligt hjemmehørende og har sin plads og funktion i skovens dynamik. I Frendrup Skov fortrænges Bævreaspen antageligt med tiden af Egen.

På en travetur rundt i skoven bemærkes de mange væltede og knækkede træer. Stormfald inden for de sidste ca. 25 år har tilført den unge skov en mægtig portion dødt ved, der får biodiversiteten i skoven til at vokse voldsomt. Det døde ved udgør et formidabelt fødegrundlag og levested for svampe, insekter og andre organismer. Stormfaldet har også givet plads til en stedvis imponerende mosvækst, der tager sig allerflottest ud i efterår og milde vintre.

Svampe producerer enorme mængder bittesmå sporer, der let spredes med vinden. Derved kan svampe hurtigt indfinde sig på nye og velegnede levesteder. Den unge Frendrup Skov rummer allerede en bemærkelsesværdig rig svampeflora, mange er smukke, men uspiselige. Du kan støde på svampe med eksotiske navne som Ræve-Spejlporesvamp, Stor Skønpig, Troldsmør og Tragt-Østershat.

Skoven rummer i øvrigt et ret almindeligt plante- og dyreliv. Specialiserede og sjældnere skovarter med ringe spredningsevne har endnu ikke fundet vej til den nye og isoleret beliggende Frendrup Skov.

Svampefloraen opleves naturligvis bedst om efteråret, men året rundt er skoven et besøg værd. For nyligt har ravnen indtaget skoven. Denne fascinerende fugl kan både ses og høres lige nu.

P-pladsen og stien i skoven er anlagt og vedligeholdes af Rebild Kommune. Benyt skovstien, vis hensyn til plante- og dyrelivet og respekter, at du er på privat ejendom. God tur!

/John Mønsted

Den sjældne Tragt Østerhat på stamme af Bævreaspe

Naturens egen juledekoration

Sydvendt skovbryn domineret af Bævreaspe

Del artiklen:

You may also like...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *