Borgmester Leon Sebbelins svar til Lars Hørsmans debatindlæg om "togstopsagen"


Borgmester Leon Sebbelins svar til Lars Hørsmans debatindlæg om “togstopsagen”

Kære Lars.
Her kommer den beslutning som blandt mange andre du og jeg stemte for i byrådet:

“Byrådet anbefaler, at Rebild Kommune får to ordinære IC-togstop således: 1. prioritet Skørping, 2. prioritet Støvring.

Da trafiktal, lokal planlægning og udvikling i øvrigt tilsiger det, forbeholder byrådet sig ret til stadigt at arbejde for yderligere et IC-togstop i kommunen.”

Det er i al beskedenhed det jeg gør og det var det, jeg fortalte om ved mødet. Vil du være med i det arbejde, skal du være så hjertelig velkommen.

Hvordan Støvring-Sørup lokalråd griber det an, har jeg ikke givet gode råd om og vil jeg ikke blande mig i – ligesom jeg heller ikke blandede mig i, hvordan borgergruppen i Skørping greb sagen an i sin tid.
Kan Skørping stole på borgmesteren?


Lars Hørsmann, byrådsmedlem i Rebild Kommune for Den Sociale Fællesliste, skriver om “togstopsagen”: Kan Skørping stole på borgmesteren?

 I Folkebladet kan man læse at Rebild kommune’s borgmester har deltaget i Støvring/Sørup’s lokalråds generalforsamling. Intet ondt ord om dette. Dette har han selvfølgelig sin fulde ret til, da hans “kundegrundlag” selvfølgelig også stammer derfra.

Der hvor han i mine øjne fuldstændig fejler, er når hans indlæg på dette møde omhandler at Støvring skal skaffe større opbakning til at toget stadig skal gå sydpå fra Støvring. På borgmesterens foranledning blev der straks lavet en “toggruppe” i Støvring, der skal sætte fokus på behovet i Støvring, ved at sammenligne med passagertal i Skørping.

Kære Borgmester, kan Skørping stole på dig?, byrådet har talt. Det var Skørping, der blev peget på!! Hvorfor puste til ilden?

Jeg svarer gerne, Skørping kan IKKE stole på borgmesteren i denne sag, desværre. For mit vedkommende, er jeg klar til kampen endnu en gang. Skørping ER kommunens stationsby!!

Mvh Lars Hørsman, Den Sociale Fællesliste
Uro i Rebild Kommune


 Bodil Beck, Byrsted, skriver: Uro i Rebild Kommune

Det har været et uroligt forår i Rebild Kommune. Med undren hører man om både fyringer af og opsigelser fra ledende og menige medarbejdere inden for Teknik og Miljøområdet. Skatteborgerne i Rebild Kommune kan intet få at vide om begrundelserne, for alle arbejsophørene er meget belejligt kategoriseret som personsager, og det giver jo en fornemmelse af, at der er sket noget lyssky.

Spørgsmålet er så, om det er medarbejderne, der har gjort noget galt, eller om det kan være politikerne, der føler sig generet af medarbejdernes faglighed. Læser man referater fra et skønsomt udvalg af sager, som har været behandlet på TMU-møder, så springer det i øjnene, at der har været kraftig uenighed mellem forvaltningens faglige indstillinger og de afgørelser flertallet i TMU har truffet. Man kan også fornemme, at der i forvaltningen bruges mange ressourcer på at finde et lovmedholdeligt udtryk for det politiske flertals afgørelser og begrundelser.

Det ville være velgørende, om flertallet offentligt ville fortælle, hvori denne uenighed egentlig består. Flertallet kan da umuligt mene, at man alene kan begrunde sine afgørelser med at ansøgeren / lodsejeren “Ved bedst” hvad der vil være den rigtige beslutning. Flertallet må da tænke lidt over, hvorfor folketinget har vedtaget de love, som kommunen har fået myndighed til at administrere. Det ville være velgørende at få en redegørelse fra flertallet, om de saglige begrundelser for TMU’s linie. Der skulle jo nødig klæbe en fornemmelse af at særinteresser varetages frem for helhedens. Rebild Kommune ønsker jo at være en attraktiv tilflytterkommune, og så er det ikke tilrådeligt at give indtryk af, at der hersker “Wild West” tilstande i kommunen.

Bodil Beck, Byrsted

bodilbeck@gmail.com
To IC-togstop fortsat, tak


John Mønsted, Støvring skriver: To IC-togstop fortsat, tak

Borgmester Leon Sebbelin bebrejdes i flere debatindlæg sin indsats for at IC-togene fortsat skal standse i både Skørping og Støvring. Det er forstemmende læsning. Undertegnede og med sikkerhed rigtig mange andre er glade for Støvring station, der genåbnede i 2003. Genåbningen betød ikke mindst stærkt forbedrede rejsemuligheder sydpå med IC-tog.

Derfor er der grund til at takke borgmesteren for sit forsøg på at få omgjort en helt igennem urimelig beslutning om at IC-togene fremover kun skal standse ved nærbanens sydlige endestation i Skørping.

DSB nedlagde Støvring station i 1974. Det var samtidigt med at byens udvikling for alvor tog fart. Helt fra tidspunktet for lukningen cirkulerede der lokalt et rygte om, at der lå fejlagtige passagertal til grund for beslutningen om lukningen. Uanset om der er hold i rygtet eller ej er det dog en kendsgerning, at amtsrådet allerede fra 1983 optog mål i regionplanen om genåbning af Støvring station. Naturligvis i lyset af den kraftige vækst i indbyggertal og arbejdspladser i byen. På forunderlig vis lykkedes det DSB at undslå sig realisering af dette mål i næsten 20 år. Imens voksede byen støt.

I dag kører der på strækningen Aalborg-Skørping nærbanetog, IC-tog og lyntog. Sidstnævnte er gennemgående og standser således hverken i Støvring eller Skørping. I Støvring er vi tilfredse med den aktuelle togbetjening. Og der er altså mange daglige brugere! Fremover vil der fortsat være tre kategorier af tog på strækningen, men DSB vil efter aftale med regionen kun lade IC-togene standse ved nærbanens sydlige endestation, Skørping.

Der ingen tekniske hindringer for at IC-togene fortsat kan standse i både Støvring og Skørping. Det er KUN et spørgsmål om vilje. Det kan ikke passe at jernbaneverdenen ikke skal tilpasse sin struktur bedre efter bymønster og hvor der er potentielle brugere til den kollektive trafik. Væksten i Støvring fortsætter. Der er gang i boligbyggeriet. I udviklingen af den nye store bydel, Støvring Ådale, er stationen omdrejningspunkt.

I Støvring vil pendlere og andre rejsende sydpå næppe opfatte obligatorisk togskifte i Skørping som ugens tilbud. Det vil naturligvis koste passagerer. Det bliver ikke bedre når timemodellen indfases. Så venter der rejsende fra både Støvring og Skørping endnu et togskifte, hvis man skal syd for Aarhus. I tidstyranniets hellige navn.

Med risiko for at blive opfattet som naiv bifaldes hermed borgmester Leon Sebbelins indsats for at fastholde IC-togstop i både Skørping og Støvring. Måtte det lykkes, også af hensyn til sammenholdet mellem de to søsterbyer. Tonen i debatten er ikke rar.

John Mønsted Jensen, Borupsallé 1B, Støvring
Drop luftkasteller, fremlæg fakta og kom på sporet igen!


Arne Skou, Skørping, skriver: Til Borgmester og forvaltning i Rebild: Drop luftkasteller, fremlæg fakta og kom på sporet igen!

Igennem de seneste måneder har man kunnet iagttage at Borgmester og forvaltning i Rebild hver for sig har forsøgt at argumentere for fremtidige IC togstop i Støvring ud fra følgende argumenter: Borgmesteren mener at der er brug for stop i både Skørping og Støvring selv om alle andre end han selv anser det for urealistisk, og forvaltningen mener at den største by (Støvring, 6900 indbyggere) har mere brug for IC togstop end den mindre by (Skørping, 2800 indbyggere).

Det første argument er nu endeligt punkteret af aftalen mellem region og stat, hvori det hedder: ”DSB vil én gang i timen i hver retning betjene Skørping med IC tog. Dette stop kan ændres til Støvring, hvis . . .”

Det andet argument kræver en nærmere analyse: Siden nærbanens start i 2003 har det daglige passagertal på de 2 stationer ligget konstant på ca. 8-900 (Skørping) og 5-600 (Støvring). Analyserapporten fra 2004 viste endvidere IC passagertal på hhv. ca. 100 (Skørping) og ca. 50 (Støvring). Tallene viser altså at Støvring station kun i begrænset omfang benyttes til IC brug (dvs. destinationer uden for nærbanen), samt at væsentligt flere passagerer i det hele taget benytter Skørping station. Hertil kommer at man med lidt fornuftig brug af køreplaner kan minimere en evt. ventetid i Skørping for sydgående IC passager fra Støvring, mens det modsatte i sagens natur ikke kan lade sig gøre. Endelig skal man jo også tænke på Arden borgerne: Hvis de skal med tog til Skørping, så skal de efter Borgmester og forvaltningens mening så først tage til Støvring og herefter omstige til Aalborg Nærbane!

Altså: Giv os nogle bedre argumenter for Jeres synspunkter!

Med venlig hilsen

Arne Skou

Elisabethsvej 8, 9520 Skørping
Togbetjening i Rebild Kommune


Jørgen Gade skriver:

Så vidt jeg har forstået, er der nu lagt op til en snarlig afgørelse om IC-togenes standsningsmønster i Rebild Kommune. Man må undres over, at emnet i det hele taget skal diskuteres. Her er jeg vist på linje med en del andre, herunder også den siddende transportminister, der i sit svar Rebild Kommune, gør opmærksom på, at det fra første færd har været planen, at IC-betjeningen skal foregå ved nærbanens sydlige endestation. Det er nærliggende at sige, at der ligger objektive (!) kriterier bag denne konklusion.

Men måske det kunne være relevant at diskutere lidt jernbaneteknik. Til forskel fra Skørping er Støvring ikke i sikringsteknisk forstand en station. Den er i stedet, det der hedder holdested på den fri bane. Det vil sige, at der hverken er signaler, sporskifter eller vigespor, hvor man kan vende eller lade togene overhale hinanden. Det betyder i praksis, at når man som rejsende mod syd fra Skørping skal skifte tog i Støvring, vil man ved uregelmæssigheder opleve, at det sydgående IC tog i Støvring allerede er kørt. Det må det nødvendigvis gøre, fordi man i Støvring kun har ét spor til rådighed (i hver retning) og derfor ikke kan tillade at have tog holdende (som vil forsinke de bagved kørende tog) og afvente korrespondance med toget fra Skørping.

Man kan så mene, at det nok ikke vil være så ofte, at de rejsende fra Skørping får lagt yderligere en lille time oven i deres i forvejen forlængede rejsetid. Her må det erindres, at der ikke er nogen ”rigtige” stationer mellem Skørping og Aalborg. Det betyder, at man vil være meget lidt tilbøjelig til at ændre på togfølgen ved forsinkelser fra syd, idet man ikke vil have et langsomt kørende nærbanetog ind foran et allerede forsinket fjerntog. De fleste, der dagligt bruger nærbanetogene mellem Skørping og Aalborg, har nok af og til oplevet, at nærbanetoget bliver forsinket i afgang, fordi man skal afvente overhaling af et forsinket lyntog. Dette vil også fremover vil være et problem.

Dette kan selvfølgelig afhjælpes ved i køreplanen at indlægge ekstra skiftetid i Støvring, hvilket så har den ulempe at rejsetiden under normale forhold forlænges endnu mere for passagerne fra Skørping.

Problemet består selvfølelig også i ”modsat retning”. Korrespondance med nærbanetoget i Støvring kan ikke forventes, når det sydfra kommende IC-tog er forsinket.  

Af øvrige forhold som vel burde veje tungt ved valg af standsningsmønster kan nævnes:

Rejsetidsforøgelsen for passagerer mod syd fra Skørping, hvis Støvring opretholdes: 20 min (2 x 5 min rejsetid plus anslået 10 min skiftetid i Støvring).

– Rejsetidsforøgelsen for passagerer fra Støvring mod syd, hvis Skørping opretholdes: 10 min (anslået skiftetid i Skørping).

 – Skørping har væsentligt højere passagertal end Støvring.

 – Ulemperne for de færre passagerer fra Støvring vil altså være væsentlig mindre end for de mange passagerer fra Skørping.

 – Foruden tog har Støvring et større antal regionalbusser samt en ekspresbus til Aalborg. Skørping har kun tog (samt bus 104 med skift i Støvring).

 – Manglende parkeringsmuligheder i Støvring.

Afslutningsvis må det vel være på sin plads at gøre opmærksom på, at da man ved indførelsen af IC-systemet i 1974 valgte at lade Arden og Skørping overleve, så var det på grund af, at disse byer ikke rigtig havde andre muligheder for en effektiv kollektiv trafikbetjening. Jeg kan ”objektivt” ikke se, at dette har ændret sig. Hvad den nuværende borgmester mener, står fortsat hen i det uvisse.

Klart er det til gengæld, at der kun bliver ét stop i Rebild kommune. Skørping har altså udsigt til, som den eneste mellemstation på det statslige jernbanenet, kun at have tog i én retning.

Vælger byrådet at nedlægge Skørping som IC-station, synes jeg man samtidig burde ændre kommunes navn til Støvring Kommune.
2 togstop i Rebild Kommune er en illusion


Per Alstrup, Skørping, skriver:

2 togstop i Rebild Kommune er en illusion – og det ved borgmesteren godt!

Skørping Station har gennem hele sin tid været en regional togstation, hvilket har tiltrukket nye borgere til byen og dens relative store opland.

Gennem 90´erne og 0´erne er overdækket cykelparkering blevet udbygget 2 gange og er alligevel godt og vel fyldt op. Sidst er pendlerparkering langt om længe blevet etableret.

I Støvring se man bort fra, at man blev lukket ned som stationsby pga. manglende billetsalg I 00´erne fik Støvring genåbnet et togstop i relation til den nye nærbane. Vi kan konstatere at sammenlignet med Skørping er der stadig ikke mange togrejsende i Støvring. Støvring har haft muligheden, men har ikke bevist det reelle behov for at stationen blev genåbnet.

I Skørping har vi i f.t. Støvring længere til motorvejen og det har vi det OK med – bl.a. pga. stationen.

Jeg bliver som borger i kommunen utryg, når vores borgmester ytrer, at han stadig tror på, at han har lyttere i Folketingets Trafikudvalg, der vil lade Støvring Station overleve sammen med Skørping Station. Der er vist brug for ordet naivitet her? Borgmesteren kan jo vælge at sige, hvad han mener: at kommunens erhvervsby skal have en station. Men borgmesteren kan også vælge at se på landkortet og konstatere afstanden mellem regionale togstop og tage konsekvensen: 2 togstop i Rebild Kommune er historie!

Der er tale om lokalpolitisk taktik, når det er værst. Hvor er den sunde fornuft og den samfundsøkonomiske dømmekraft? Et svar herpå får man ikke fra Leon Sebbelin. Han er i min optik blot indstillet på at tækkes såvel Skørping som Støvring frem mod det kommende kommunalvalg. Det vi har brug i kommunen er en topleder, der melder rent ud og træffer skarpe kvalificerede valg sammen med sit byråd.

Samme taktik og manglende rationel tænkning ses (her Terndrup, Nørager og Støvring) på den manglende samling af kommunens administration, der årligt koster millioner i transport og manglende samdrift. Det var netop sådanne besparelser, der var argumentationen bag kommunalreformens gennemførelse i 1996. I Rebild indfrier man ikke disse gevinster – næh, man bygger små nye administrationer i stedet.

/Per Alstrup, Skørping